PENGENALAN

Pusat Sumber Sekolah

Apakah Pusat Sumber Sekolah

Pusat Sumber Sekolah atau lebih dikenali sebagai PSS adalah satu tempat dimana dikumpulkan segala jenis alat dan bahan media pendidikan. Semua bahan dan alat ini dikelaskan, dikatalogkan dan disusun atur supaya pengguna mudah untuk menggunakannya.
Kebanyakkan guru ataupun murid telah tersalah anggap. Mereka menganggapkan bahawa PSS itu adalah perpustakaan, sebenarnya PSS merangkumi keseluruhan sekolah manakala perpustakaan adalah salah satu komponen yang ada dalam PSS.
Konsep sebenar PSS adalah merangkumi semua aspek pengajaran dan pembelajaran, melalui penggunaan alat dan bahan yang disediakan.

Fungsi-Fungsi PSS

  1. Mengenal pasti dan menyediakan koleksi bahan untuk keperluan kurikulum dan ko kurikulum
  2. Berkhidmat sebagai pusat bahan dan alatan yang boleh digunakan secara individu atau kumpulan dalam proses pembelajaran.
  3. Merupakan tempat bahan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dipilih dan dinilai untuk kegunaan dalam kelas atau di rumah.
  4. Menjadi pusat perhubungan diantara sekolah dengan agensi maklumat lain bagi tujuan perolehan atau pinjaman bahan yang diperlukan.
  5. Memberi panduan mencari, mengguna, menghasil dan mempersembahankan maklumat selaras denga keperluan kurikulum.
  6. Menggalakkan dan mempromosikan aktiviti membaca dan kemahiran maklumat.
  7. Menyediakan peluang pelajar mengambangkan kemahiran pembelajaran kendiri.
  8. Menyediakan kemudahan untuk menyokong aktiviti pembelajaran.
  9. Membuat perancangan supaya koleksi bahan dan alatan selaras dengan keperluan semasa dan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan dan teknologi.
  10. Menyediakan alatan reprografi dan rakamsalin serta memberi perkhidmatannya bagi memudahkan proses pembelajaran.

– dipetik dari buku Panduan Pengurusan dan Penggunaan Pusat Sumber Sekolah, tulisan Jamaiah Hj Osman dan Yusop Khan Loth Khan

Fail Kuasa PSS

Fail kuasa PSS adalah fail yang paling penting dalam menguruskan sesebuah PSS. Fail Kuasa merupakan rekod penting tentang dasar / polisi dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS.

Anggapan yang mengatakan bahawa Fail Kuasa itu sama dengan “Rancangan Pembangunan PSS (Blue Print)” adalah salah.  ‘Blue Print’ adalah sebahagian daripada Fail Kuasa.  Dengan itu segala perkhidmatan, program dan aktiviti yang dirancangkan dapat dilaksanakan mengikut landasan yang ditetapkan dalam fail kuasa.

Fail Kuasa merupakan satu rekod tentang pernyataan dasar dan keputusan yang diambil tentang satu-satu prosedur PSS.  Fail Kuasa PSS harus dirangka secara kolektif oleh Ahli Jawatankuasa PSS dan perlu diubah suai dari semasa ke semasa mengikut keperluan PSS berkenaan.

Tujuan Fail Kuasa PSS

1. Tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPMS)

2. GPMS baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk fail kuasa tersebut.

3. Mengelak berlakunya percanggahan idea dalam proses kerja di kalangan ahli jawatankuasa dan kakitangan PSS.

4. Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan dan pentadbiran PSS.

-dipetik dari buku panduan pengurusan PSS untuk GPMS keluaran BTP

Prosedur Penyediaan Fail Kuasa PSS

GPMS haruslah bertanggungjawab merangka isi kandungan sesebuah Fail Kuasa sebelum dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS. Ini adalah kerana salah satu fungsi utama jawatankuasa tersebut adalah menentukkan dasar atau polisi mengenai peraturan , perlantikkan jawatankuasa, pemerolehan bahan, proses kerja dan sebagainya. Selepas mendapat persetujuan dalam mesyuarat tersebut barulah Fail kuasa berkenaan dikuatkuasa sepenuhnya.GPMS perlu mengisi “Borang Pengesahan Bab Fail Kuasa PSS” yang dicetak dengan kertas warna kuning.

KANDUNGAN FAIL KUASA PSS

Bahagian-bahagian dalam Fail Kuasa:-

Fail Kuasa PSS terdiri daripada bahagian-bahagian yang dinyatakan seperti berikut:-

(a)  Muka surat judul

(b)    Pengenalan kepada Fail Kuasa

(c)  Isi kandungan Fail Kuasa

(d)  Kandungan dan pindaan mengikut bab

Susunan kandungan Fail Kuasa:-

Kandungan dalam Fail Kuasa hendaklah disusun seperti berikut:-

(a)  Setiap bab akan dinamakan mengikut tajuk utama

(b)  Selepas tajuk utama akan disusun pula kandungan bab berkenaan

(c)  Borang berkuatkuasa bab berkenaan yang telah disahkan

(d)  Jika ada pindaan, borang pindaan akan disusun di akhir bab berkenaan

mengikut bilangan pindaan (sila rujuk Lampiran B – gunakan kertas berwarna hijau).

PERINCIAN ISI KANDUNGAN DALAM FAIL KUASA PSS

Bab 1 : Pengenalan Kepada Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah

1.1 Pendahuluan
1.2 Tujuan
1.3 Isi kandungan
1.4 Prosedur pindaan

Bab 2 : Maklumat Pusat Sumber Sekolah

2.1 Sejarah Penubuhan PSS
2.2 Lokasi PSS (pelan)
2.3 Visi PSS
2.4 Misi PSS
2.5 Piagam PSS
2.6 Matlamat PSS
2.7 Objektif PSS
2.8 Fungsi & peranan PSS

Bab 3 : Jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah

3.1 Jawatankuasa Induk PSS:-
(a) struktur organisasi
(b) senarai tugas

3.2 Jawatankuasa Kerja PSS:-
(a) struktur organisasi
(b) senarai tugas

Bab 4 : Pengawas Pusat Sumber Sekolah

4.1 Badan Pengawas PSS (struktur organisasi)

4.2 Prosedur pemilihan Pengawas PSS:-
(a) kriteria pemilihan
(b) pakaian seragam
(c) kehadiran
(d) senarai tugas
(e) senarai semak
(f) borang kebenaran
(g) surat pelantikan

4.3 Sistem Merit Pengawas PSS

Bab 5 : Peraturan Pusat Sumber Sekolah

5.1 Peraturan Am
5.2 Peraturan Khusus
5.3 Peraturan Penggunaan Alat / Ruang (Bilik)
5.4 Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Bahan / Alat

Bab 6 : Pengurusan & Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah

6.1 Pengurusan Sistem Fail PSS
6.2 Rekod-rekod Penggunaan, Pinjaman & Pemulangan
6.3 Rancangan Tahunan PSS
6.4 Laporan PSS (bulanan & tahunan)
6.5 Manual Prosedur Kerja (MPK)
6.6 Fail Meja (FM)
6.7 Rancangan Pembangunan PSS
6.8 Dokumentasi

Bab 7 : Koleksi Bahan Pusat Sumber Sekolah

7.1 Dasar pemilihan buku dan bukan buku
7.2 Prosedur pemilihan koleksi buku dan bukan buku (jenis, nisbah, bahasa dan sebagainya)
7.3 Proses pemilihan dan pemerolehan bahan / alat
7.4 Pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi PSS

Bab 8 : Kewangan Pusat Sumber Sekolah

8.1 Prosedur kewangan
8.2 Punca kewangan
8.3 Anggaran Perbelanjaan
8.4 Laporan Kewangan

Bab 9 : Organisasi Bahan Pusat Sumber Sekolah

9.1 Pengurusan bahan secara berpusat
9.2 Sistem Pengelasan
9.3 Proses Teknik
9.4 Pengkatalogan
9.5 Lokasi bahan
9.6 Penyusunan bahan

Bab 10 : Aktiviti Pusat Sumber Sekolah

10.1 Mesyuarat / Taklimat
10.2 Kursus / Bengkel
10.3 Pertandingan
10.4 Program Perkembangan Staf
10.5 Program Orientasi PSS
10.6 Lawatan
10.7 Gotong Royong
10.8 Pameran
10.9 Minggu PSS
10.10 Promosi PSS
10.11 Program Panitia Mata Pelajaran
10.12 Aktiviti Galak Guna PSS

Bab 11 : Stok dan Inventori Pusat Sumber Sekolah

11.1 Pengurusan Harta Modal (Kew 312)
11.2 Penyenggaraan Harta Modal (Kew 312A)
11.3 Daftar Inventori (Kew 313)
11.4 Daftar Bekalan Pejabat (Kew 314)
11.5 Rekod Perolehan Bahan Buku
11.6 Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku
11.7 Rekod Perolehan Akhbar
11.8 Rekod Perolehan Majalah
11.9 Semakan stok (buku, bahan bukan buku, perabot dan peralatan)
11.10 Pelupusan
11.11 Hapuskira
11.12 Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (Kew 315)

Bab 12 : Sirkulasi / Edaran Bahan Pusat Sumber Sekolah

12.1 Sistem sirkulasi
12.2 Keahlian
12.3 Pinjaman berkelompok

Bab 13 : Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah

13.1 Jenis-jenis perkhidmatan:-
(a) Peminjaman buku
(b) Peminjaman buku rujukan
(c) Peminjaman berkelompok
(d) Peminjaman bahan bukan buku
(e) Peminjaman peralatan
(f) Peminjaman pihak luar
(g) Reprografi
(h) Koleksi soalan
(i) Rakam salin
(j) Sebaran maklumat
(k) Rekreasi
(l) Khidmat nasihat dan bimbingan
(m) Pameran
(n) Promosi dan sebagainya

13.2 Waktu perkhidmatan:-
(a) Satu masa khas setiap kelas
(b) Waktu rehat
(c) Waktu tengah hari
(d) Waktu petang
(e) Hari sabtu
(f) Cuti sekolah
(g) Jadual waktu Guru Perpustakaan & Media

Bab 14 : Automasi Pusat Sumber Sekolah

14.1 Sistem yang digunakan
14.2 Sistem keselamatan
14.3 Menu utama
14.4 (Output)
14.5 Prosedur memasukkan data
14.6 Alat Pembaca Label Kod Berpalang (Bar code)
14.7 Rangkaian (networking)
14.8 Carian maklumat
14.9 Laporan

Bab 15 : Program Bacaan (NILAM)

15.1 Konsep Program NILAM:-
(a) Latar belakang
(b) Rasional
(c) Asas pertimbangan
(d) Pendekatan
(e) Model program nilam
(f) Tahap program nilam (jauhari & rakan pembaca)
(g) Sistem ganjaran

15.2 Strategi pelaksanaan Program NILAM:-
(a) Pengenalan
(b) Pelaksanaan
(c) Bahan
(d) Peranan
(e) Pengumpulan data
(f) Contoh-contoh rekod bacaan
(g) Aktiviti NILAM – Bulan Membaca Kebangsaan (Julai), Hari Buku Sedunia (23 April), Hari Pusat Sumber Sekolah Antarabangsa (Hari Isnin minggu keempat bulan Oktober)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s